സാമൂഹികം

BSF-yoga

ഈശാ യോഗ സെന്‍റർ ബി.എസ്.എഫ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാസ്ഥ്യത്തിനുള്ള വഴികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു

ഈയിടെ 99 ബി.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ടാഴ്ച്ച കോയമ്പത്തൂരിലെ ഈശാ യോഗ സെന്‍ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കുവാനും, സ്വയം പരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കുവാനും ഉള്ള പരിശീലനമാണ് അവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് ലഭിച്ചത്. ഈ... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
spot-rally-for-rivers

അവനവനുമപ്പുറത്ത്

നദികള്‍ക്കായുള്ള യാത്രയില്‍ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരേയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സദ്ഗുരു സംസാരിച്ചതില്‍ നിന്ന്. അവരാണല്ലോ ഈ വിഷയത്തെ ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത്. സദ്ഗുരു:- നദികള്‍ക്കായുള്ള ഈ യാത്ര കുറേനാളായി എന്‍റെ മനസ്സ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
live-better-life

ജീവിതം കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്?

തലക്കുള്ളില്‍ കൂടുതല്‍ ചിന്തകള്‍ തിരുകി കയറ്റിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് സദ്ഗുരു പറയുന്നു. ഭൗതികലോകത്തിലെ വഴികളിലൂടെ ചിലര്‍ക്ക് അന്തസ്സോടെ കടന്നുപോകാന്‍ സാധിച്ചേക്കും. എന്നാല്‍ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാണ്…… ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
indian-rivers-a-culture-of-reverence

ഭാരതത്തിലെ നദികള്‍: ആരാധന എന്ന സംസ്‌കാരം

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – എഴാം ഭാഗത്തില്‍ ഭാരതത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നദികളെക്കുറിച്ചുള് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
rivers-arteries-of-the-planet-world_rivers

നദികള്‍, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ രക്തധമനികള്‍

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – ആറാം ഭാഗത്തില്‍ നദികളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും നദിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
indian-rivers-components-physiology-floodplains

ഭാരതത്തിലെ നദികള്‍ ഘടന, ഘടകങ്ങള്‍, വെള്ളപ്പൊക്കം

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – അഞ്ചാം ഭാഗത്തില്‍ നദികളുടെ ഘടകങ്ങളും, ഘടനയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
the-tradition-of-conserve-and-use

“സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന” പാരമ്പര്യം

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – നാലാം ഭാഗത്തില്‍ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ചര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Revitalization-of-Rivers-in-India-Draft-Policy-Recommendation-–-The-Fundamentals

ഇന്ത്യയിലെ നദികളുടെ പുനരുജ്ജീവനം: കരടു പദ്ധതിയിലെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍, അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങള്‍

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ കരടു പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ ആണ് പങ്കു വെക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Revitalization-of-Rivers-in-India-–-Towards-a-Holistic-Policy-Framework

നദികളുടെ പുനരുജ്ജീവനം: സമഗ്രമായ ഒരു കര്‍മ്മപദ്ധതിക്കായി പ്രയത്നിക്കാം

സദ്ഗുരുവിന്‍റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന, നമ്മുടെ ഓരോ നദിയേയും ദേശീയ സമ്പത്തായി പരിഗണിക്കണം എന്നാണ്. നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
revitalizing-our-national-treasures-rivers-waterbodies-and-soil

നമ്മുടെ ദേശീയ സമ്പത്തുക്കളെ – നദികള്‍, ജലസ്രോതസ്സുകള്‍, മണ്ണ് – വീണ്ടും നമുക്ക് ചൈതന്യവത്താക്കണം.

സദ്ഗുരുവിന്‍റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന, നമ്മുടെ ഓരോ നദിയേയും ദേശീയ സമ്പത്തായി പരിഗണിക്കണം എന്നാണ്. നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍