ఇన్నర్ ఇంజినీరింగ్ గురించి
కోర్సు వివరాలు
 
కోర్సు వివరాలు
seperator
 
పరిశోధనా ఫలితాలు
 
పరిశోధనా ఫలితాలు
seperator
 
ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ లో పాల్గొన్న వారినుంచి లభించిన పరిశోధనా ఫలితాలు
%%
92%
మనోభావాలలో సమతుల్యత పెరగడం
%%
94%
అంతర్గత శాంతి మరింత గాఢంగా అనుభూతి చెందడం
%%
98%
మానసిక స్పష్టత పెరగడం గమనించాము
సమాచారం కోసం
 
సమాచారం కోసం
seperator
 
ఇన్నర్ ఇంజినీరింగ్ ఆన్ లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ గురించి గాని, ఇన్నర్ ఇంజినీరింగ్ (శాంభవీ మహాముద్ర)సమాపన కార్యక్రమంలో గానీ మీకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా మమ్మల్ని సంప్రదించండి.

వినియోగదారుల సేవకోసం ఫోన్ నెం

భారతదేశం: +91-890-381-5678

 

సామాన్యంగా అడిగే సందేహాలు

indiasupport@innerengineering.com

పూర్తి ఇన్నర్ ఇంజినీరింగ్(నాలుగు రోజుల కార్యక్రమం వివరాల కోసం): మీ దగ్గరలోనున్న పట్టణంలో సంప్రదించండి.

Leave a Message

తరచుగా వచ్చే ప్రశ్నలు
 
తరచుగా వచ్చే ప్రశ్నలు
seperator
 

For the best experience, download the latest Adobe Flash Player available at http://www.adobe.com/go/getflashplayer

All the classes can be viewed via a wired or wireless internet connection. For the best video quality, we recommend watching the classes on a broadband connection.

అనుభవాలు