80009 – 80009 இனி எண்ணல்ல… பாடல்

80009 – 80009ஐ பாடலாக பாடுங்களேன் என்று புதுடில்லி நிறைவு விழாவில் ஆர்.ஜே ரோனக் சோனு நிகம் அவர்களைக் கேட்க, “இவர் ஏன் என்னை வம்பில் மாட்டி விடுகிறார்?” என்று கேட்டுவிட்டு, வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி, 80009 – 80009 ஐ பாடலாகப் பாடுகிறார் சோனு நிகம்!

#RallyforRivers

  Contest Winners


  Here are the winners for the contest

  Weekly Winner
  (Sep 15th - 21st) Tapping Emotions into Colours Bal Barati Public school, Noida
  அனைத்தையும் காண்க
  x