ஆறுகளின் வடிநிலங்கள்: வடிந்தோடும் நீர் மற்றும் பிற புள்ளி விவரங்கள்

 1. India-WRIS Basin Reports
 2. Indian Census 2011
 3. India-WRIS Hydromet Data
 4. Center for Sustainability and Global Environment – University of Wisconsin-Madison
 5. The role of mega dams in reducing sediment fluxes
 6. Man-made climatic changes in the Ganges basin
 7. Major Ganga sub basins water balance analysis report – World Bank
 8. Aqueduct by Global Forest Watch
 9. Google Earth Engine

இந்தியாவில் இருக்கும் தண்ணீர் அளவு

 1. Per Capita availability of Water – Press Information Bureau
 2. India’s Water Wealth
 3. Overview of Ground Water in India
 4. India Groundwater: a Valuable but Diminishing Resource – World Bank
 5. Charting Our Water Future
 6. A Clash of Competing Necessities
 7. Dwindling Groundwater Resources in northern India
 8. Water for a Sustainable World – UN

நம் நதிகள் வற்றி வருகின்றன

 1. Climate Change in the Himalaya
 2. Drawing Water for Thirsty Lands Stories of the Closing Krishna River
 3. Evaluating the hydrological response to land cover change
 4. Ganga Sub-basins Water Balance Report
 5. Rejuvenation of Non Glacial Fed Rivers in Uttarakhand
 6. WWF’s Top 10 Rivers at Risk

நம் நதிகளைக் காப்பது

 1. Trees, forests and water: Cool insights for a hot world
 2. Trees can raise groundwater table – Deccan Herald
 3. The Role of Trees and Forests in Healthy Watersheds
 4. Estimation of Groundwater Recharge under various land covers
 5. The rain–runoff response of tropical humid forest ecosystems
 6. Role of Agroforestry in Watershed Management
 7. Role of agroforestry in maintenance of hydrological functions
 8. Danube Rivers Morphology and Revitalization
 9. Restoration Diagnostic Case Example – China
 10. Intermediate tree cover can maximize groundwater recharge
 11. Working Trees for Water Quality – National Agroforestry Center
 12. Trees boost African crop yields and food security – BBC News
 13. The role of trees in soil and nutrient conservation
 14. Benefits of Streamside Forestry
 15. Modelling Hydrologic regime of Lakshmanatirtha
 16. Hydrological Responses at Regional Scale to Landscape Dynamics
 17. Degraded and Wastelands of India
 18. Valuation of Ecosystem Services and Forest Governance
 19. Where Rivers Are Born

ஆரோக்கியமான நதிகளுக்கு நதிக்கரைகளில் காடுகள்

Increasing Farmers’ Incomes

 1. http://www.dnaindia.com/india/report-maharashtra-government-to-give-tree-credits-as-an-incentive-for-planting-trees-2228327
 2. http://www.thehindu.com/sci-tech/agriculture/plan-according-to-market-requirement-before-cultivation/article5892441.ece
 3. https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/29/indian-farmers-fight-against-climate-change-using-trees-as-a-weapon
 4. http://www.indiatimes.com/news/india/money-to-grow-on-trees-maharashtra-will-give-tree-credits-to-those-who-raise-trees-262412.html
 5. http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/1-million-trees-raised-in-5-districts/article4640431.ece
 6. http://indianexpress.com/article/india/india-others/himachal-pradesh-earns-rs-1-93-crore-through-carbon-credits-under-bio-carbon-project/
 7. http://www.active-tourism.com/factsEcotourism1.pdf
 8. http://shm.ap.nic.in/Success_Stores/SHMSuccessStories23-03-2010.pdf
 9. http://www.thehindu.com/sci-tech/agriculture/plan-according-to-market-requirement-before-cultivation/article5892441.ece
 10. http://www.agritech.tnau.ac.in/success_stories/sucess%20stories_Hoticulture.html
 11. http://www.agritech.tnau.ac.in/success_stories/sucess%20stories_Hoticulture.html
 12. http://www.krishijagran.com/farm-data/success-stories/2016/01/From-Traditional-Agriculture-to-Modern-Horticulture
 13. http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/A-sweet-tale-of-how-neem-trees-yield-money/article12549014.ece

மரங்கள் நடுவது எப்படி வேலை செய்கிறது

 1. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/7539/7/07_chapter%202.pdf
 2. http://www.indiawaterportal.org/articles/baseflow-studies-three-rivers-between-mahanadi-and-godavari-deltas-research-report-national
 3. http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/Regional_low_flow_analysis_for_Narmada_basin_NIH_1997-98.pdf
 4. http://www.a-a-r-s.org/acrs/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Ab%200095.pdf
 5. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169412008190
 6. http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0051-B5.HTM
 7. https://www.nature.com/articles/srep21930
 8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378017300134
 9. http://www.fao.org/docrep/006/u5620e/U5620E05.htm
 10. http://ijiet.com/wp-content/uploads/2016/05/77.pdf
 11. http://www.deccanherald.com/content/125574/trees-can-raise-groundwater-table.html

நதிகளில் தண்ணீர் குறைவது எதனால்

 1. http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1455682937~~Overview%20of%20Ground%20Water%20in%20India.pdf
 2. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/03/06/india-groundwater-critical-diminishing
 3. http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1345722010.pdf
 4. http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers15-08/010047105.pdf
 5. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.9826/abstract
 6. http://www.seipub.org/awrp/Download.aspx?ID=9750

வழக்கு ஆய்வுகள் & முன்னெடுப்புகள்

 1. http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/water/paper/Modelling-Hydrologic/Cauvery_GHTC.pdf
 2. http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/water/paper/Hydrological-Responses/JBD-5-1,2-011-14-38-Ramachandra-T-V-Tx[2].pdf
 3. http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1345722010.pdf
 4. https://books.google.co.in/books?id=Qc8rBgAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126#v=onepage&q&f=false
 5. http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/rha/article/viewFile/335/728
 6. https://thewire.in/112409/growing-forest-transforms-jharkhand-village/
 7. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=154097
 8. http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Govt-to-plant-4-crore-trees-along-Ganga-river/articleshow/51515294.cms
 9. http://www.forganga.in/wp-content/uploads/2015/11/Forestry-models-proposed-for-states.pdf
 10. https://www.telegraphindia.com/1150707/jsp/bihar/story_30003.jsp
 11. http://circle.forest.kerala.gov.in/sfkollam/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=141
 12. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/casuarina-plantations-offer-multiple-benefits/article3407049.ece
 13. http://www.dailypioneer.com/state-editions/raipur/target-set-chhattisgarh-to-be-greener-in-2015.html
 14. http://www.cgmfpfed.org/new/act_rules/Chhattisgarh%20Forest%20Policy%20Act%202001%20(English).pdf
 15. http://www.moef.gov.in/sites/default/files/Chhattisgarh.pdf
 16. http://www.downtoearth.org.in/news/dry-no-more-57481
 17. http://www.bayjournal.com/article/our_streams_could_just_die_for_more_riparian_forest_buffers
 18. http://www.kansasforests.org/streamside_forestry/
 19. http://www.danubeparks.org/files/855 DanubeRiverMorphologyRevitalization.pdf
 20. https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/13/500000-tree-planting-project-helped-yorkshire-town-miss-winter-floods
 21. https://www.thethirdpole.net/2016/05/11/pakistans-billion-tree-tsunami-takes-hold/
 22. http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/PO99146.PDF
 23. http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0051-B5.HTM

மரங்கள் வெள்ளத்தையும் வறட்சியையும் எப்படி கட்டுப்படுத்துகின்றன

 1. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.3919/abstract
 2. http://www.a-a-r-s.org/acrs/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Ab%200095.pdf
 3. https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/13/500000-tree-planting-project-helped-yorkshire-town-miss-winter-floods
 4. https://www.thethirdpole.net/2016/05/11/pakistans-billion-tree-tsunami-takes-hold/
 5. http://extension.psu.edu/plants/green-industry/landscaping/culture/the-role-of-trees-and-forests-in-healthy-watersheds
 6. http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/PO99146.PDF
 7. http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0051-B5.HTM
 8. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/7539/7/07_chapter%202.pdf
 9. http://www.indiawaterportal.org/articles/baseflow-studies-three-rivers-between-mahanadi-and-godavari-deltas-research-report-national
 10. http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/Regional_low_flow_analysis_for_Narmada_basin_NIH_1997-98.pdf

மரங்கள் நிலத்தடி நீரை எப்படி சேமிக்கின்றன

 1. http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1455682937~~Overview%20of%20Ground%20Water%20in%20India.pdf
 2. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/03/06/india-groundwater-critical-diminishing
 3. http://www.deccanherald.com/content/125574/trees-can-raise-groundwater-table.html
 4. http://science.sciencemag.org/content/314/5804/1442
 5. http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n6/full/nclimate2208.html
 6. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008GL035143/abstract
 7. http://www.fao.org/docrep/006/u5620e/U5620E05.htm
 8. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.3919/abstract
 9. http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural-Statistics-At-Glance2014.pdf
 10. http://waterfootprint.org/en/resources/water-footprint-statistics/#CP1
 11. https://www.researchgate.net/publication/283514605_Water_Management_in_Pomegranate

மரங்கள் விவசாயிகள் வருமானத்தை எப்படி அதிகரிக்கின்றன

 1. https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/29/indian-farmers-fight-against-climate-change-using-trees-as-a-weapon
 2. http://www.indiatimes.com/news/india/money-to-grow-on-trees-maharashtra-will-give-tree-credits-to-those-who-raise-trees-262412.html
 3. http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/1-million-trees-raised-in-5-districts/article4640431.ece
 4. http://indianexpress.com/article/india/india-others/himachal-pradesh-earns-rs-1-93-crore-through-carbon-credits-under-bio-carbon-project/
 5. http://www.active-tourism.com/factsEcotourism1.pdf
 6. http://shm.ap.nic.in/Success_Stores/SHMSuccessStories23-03-2010.pdf
 7. http://www.thehindu.com/sci-tech/agriculture/plan-according-to-market-requirement-before-cultivation/article5892441.ece
 8. http://www.agritech.tnau.ac.in/success_stories/sucess%20stories_Hoticulture.html
 9. http://www.krishijagran.com/farm-data/success-stories/2016/01/From-Traditional-Agriculture-to-Modern-Horticulture
 10. http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/A-sweet-tale-of-how-neem-trees-yield-money/article12549014.ece

மரங்கள் மண்ணரிப்பை எப்படி தடுக்கின்றன

 1. http://punenvis.nic.in/index2.aspx?slid=208&mid=1&langid=1&sublinkid=63
 2. http://www.ohioswallow.com/extras/9780821417515_chapter_01.pdf
 3. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/dustbowl-drought/
 4. https://www.treehugger.com/sustainable-agriculture/full-planet-empty-plates-chapter-5-eroding-soils-darkening-our-future.html
 5. http://www.fao.org/docrep/006/u5620e/U5620E05.htm
 6. http://indiatoday.intoday.in/story/desertification-affects-quarter-of-indias-land/1/367345.html
 7. http://www.icar.org.in/files/Degraded-and-Wastelands.pdf
 8. http://web.utk.edu/~drtd0c/Soil%20Erosion.pdf
 9. https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_010152.pdf
 10. https://books.google.co.in/books?id=QI93ntXUA4sC&pg=PA117&lpg=PA117&f=false#v=onepage&q&f=false
 11. https://www.scribd.com/document/271781705/Integrated-Remote-Sensing-and-Geographic-Information-System-Based-RUSLE-Modelling-for-Estimation-of-Soil-Loss-in-Western-Himalaya-India
 12. http://www.financialexpress.com/archive/degraded-land-costs-rs-28500-crore-to-india/636262/
 13. http://www.jstor.org/stable/3673736
 14. http://science.sciencemag.org/content/314/5804/1442
 15. http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n6/full/nclimate2208.html
 16. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008GL035143/abstract
 17. https://in.boell.org/sites/default/files/valuation_of_ess_.pdf
 18. http://www.fao.org/docrep/T0178E/T0178E03.htm
 19. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0309133307081290
 20. http://www.wri.org/sites/default/files/WRI_Restoration_Diagnostic_Case_Example_China.pdf
 21. https://www.crcpress.com/Land-Use-Effects-on-Streamflow-and-Water-Quality-in-the-Northeastern-United/de-la-Cretaz-Barten/p/book/9780849391873

மரங்கள் மண்வளத்தை எப்படி மேம்படுத்துகின்றன

 1. http://www.avenuemail.in/india/top-soil-scientist-keen-help-india-nobody-listens/106387/
 2. http://www.bbc.com/news/science-environment-15305271
 3. http://msue.anr.msu.edu/news/compost_increases_the_water_holding_capacity_of_droughty_soils
 4. https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/06/healthy-soil-microbes-healthy-people/276710/
 5. http://www.asopah.org/journals/ajga/ajga6/ajga620510034.pdf. Accessed 21 May. 2017.
 6. https://books.google.co.in/books?id=T9qY2AxnUowC&pg=PA38
 7. http://www.fairfaxcounty.gov/nvswcd/newsletter/notill.htm
 8. http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/14si5_en.pdf
 9. http://snowmannetwork.com/wp-content/uploads/SN03-14-17_GlobalSoilBiodiversityAtlas_No-till-vs-conventional-tillage_Aug2014.pdf

மரங்கள் பருவநிலை மாற்றத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துகின்றன

 1. https://www.theguardian.com/environment/2010/dec/21/what-is-climate-change
 2. https://www.theguardian.com/environment/2011/feb/11/forests-trees-climate
 3. https://www.scientificamerican.com/article/tropical-forests-cool-earth/
 4. http://news.nationalgeographic.com/news/2006/07/060726-rain-cities.html
 5. https://phys.org/news/2007-05-climate-proof-cities.html
 6. https://phys.org/news/2011-11-rivers-aid-climate-cities.html
 7. http://www.nature.com/nature/journal/v533/n7604/full/nature17953.html
 8. http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/1541.pdf
 9. http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural-Statistics-At-Glance2014.pdf
 10. http://nersp.nerdc.ufl.edu/~vecy/LitSurvey/Adams98.pdf
 11. https://www.theguardian.com/environment/2014/apr/03/climate-change-battle-food-head-world-bank
 12. https://ccafs.cgiar.org/publications/vulnerability-wheat-production-climate-change-india#.WWtE4oSGPIU
 13. http://assets.wwfindia.org/downloads/impacts_of_climate_change_on_growth_and_yield_of_rice_and_wheat_in_the_upper_ganga_basin.pdf
 14. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/humble-jackfruit-offers-hope-amid-climate-worries/article5941842.ece
 15. http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=214
 16. http://www.winrock.org/fnrm/factnet/factpub/FACTSH/ziziphus.htm
 17. http://www.feedipedia.org/node/80
 18. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/indian_jujube.html
 19. http://www.popularkheti.info/documents/2014-1/PK-2-1-28-154-159.pdf
 20. https://books.google.co.in/books?id=Y2n2pH4G9ocC&lpg=PT931&pg=PT931#v=onepage&q&f=false

மரங்கள் தண்ணீர் தரத்தை எப்படி மேம்படுத்துகின்றன

 1. https://nac.unl.edu/documents/workingtrees/brochures/wtwq.pdf
 2. http://blogs.ei.columbia.edu/2011/07/29/maintaining-the-superiority-of-nyc%E2%80%99s-drinking-water/
 3. http://www.ecosystemmarketplace.com/articles/ecosystem-services-in-the-new-york-city-watershed-1969-12-31/
 4. http://www.nytimes.com/1997/10/21/us/planting-trees-and-not-crops-to-fight-water-pollution.html
 5. http://www.bayjournal.com/article/our_streams_could_just_die_for_more_riparian_forest_buffers
 6. http://cpcb.nic.in/upload/NewItems/NewItem_211_IRBM_Report.pdf
 7. http://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=50596
 8. http://orgprints.org/18172/1/Agroforestry_synopsis.pdf
 9. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167880988900345

மரங்கள் பல்லுயிர்களை எப்படி பாதுகாக்கின்றன

 1. https://www.internationalrivers.org/resources/india%E2%80%99s-dammed-rivers-suffer-fisheries-collapse-7758
 2. http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/bookchapter/BC0147-05.pdf

வாசிப்பதற்கு கட்டுப்பாடுகள் கொண்ட சான்று பக்கங்கள்

 1. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.732/abstract
 2. https://www.nature.com/articles/srep21930
 3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378017300134
 4. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008GL035143/abstract
 5. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.3919/abstract
 6. http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n6/full/nclimate2208.html
 7. http://science.sciencemag.org/content/314/5804/1442
 8. http://www.jstor.org/stable/3673736

இதர சான்றுகள்

 1. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169412008190
 2. http://ijiet.com/wp-content/uploads/2016/05/77.pdf
 3. http://www.deccanherald.com/content/125574/trees-can-raise-groundwater-table.html
 4. http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1455682937~~Overview%20of%20Ground%20Water%20in%20India.pdf
 5. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/03/06/india-groundwater-critical-diminishing
 6. http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers15-08/010047105.pdf
 7. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.9826/abstract
 8. http://www.seipub.org/awrp/Download.aspx?ID=9750
 9. http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/water/paper/Modelling-Hydrologic/Cauvery_GHTC.pdf
 10. http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/water/paper/Hydrological-Responses/JBD-5-1,2-011-14-38-Ramachandra-T-V-Tx[2].pdf
 11. http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1345722010.pdf
 12. https://books.google.co.in/books?id=Qc8rBgAAQBAJ&pg=PA126&lpg=PA126#v=onepage&q&f=false
 13. http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/rha/article/viewFile/335/728
 14. https://thewire.in/112409/growing-forest-transforms-jharkhand-village/
 15. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=154097
 16. http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Govt-to-plant-4-crore-trees-along-Ganga-river/articleshow/51515294.cms
 17. http://www.forganga.in/wp-content/uploads/2015/11/Forestry-models-proposed-for-states.pdf
 18. https://www.telegraphindia.com/1150707/jsp/bihar/story_30003.jsp
 19. http://circle.forest.kerala.gov.in/sfkollam/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=141
 20. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/casuarina-plantations-offer-multiple-benefits/article3407049.ece
 21. http://www.dailypioneer.com/state-editions/raipur/target-set-chhattisgarh-to-be-greener-in-2015.html
 22. http://www.cgmfpfed.org/new/act_rules/Chhattisgarh%20Forest%20Policy%20Act%202001%20(English).pdf
 23. http://www.moef.gov.in/sites/default/files/Chhattisgarh.pdf
 24. http://www.downtoearth.org.in/news/dry-no-more-57481
 25. http://www.kansasforests.org/streamside_forestry/
 26. http://www.danubeparks.org/files/855 DanubeRiverMorphologyRevitalization.pdf
 27. https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/13/500000-tree-planting-project-helped-yorkshire-town-miss-winter-floods
 28. https://www.thethirdpole.net/2016/05/11/pakistans-billion-tree-tsunami-takes-hold/
 29. http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/PO99146.PDF
 30. http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0051-B5.HTM
 31. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.3919/abstract
 32. http://www.a-a-r-s.org/acrs/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Ab%200095.pdf
 33. https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/13/500000-tree-planting-project-helped-yorkshire-town-miss-winter-floods
 34. https://www.thethirdpole.net/2016/05/11/pakistans-billion-tree-tsunami-takes-hold/
 35. http://extension.psu.edu/plants/green-industry/landscaping/culture/the-role-of-trees-and-forests-in-healthy-watersheds
 36. http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/PO99146.PDF
 37. http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0051-B5.HTM
 38. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/7539/7/07_chapter%202.pdf
 39. http://www.indiawaterportal.org/articles/baseflow-studies-three-rivers-between-mahanadi-and-godavari-deltas-research-report-national
 40. http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/Regional_low_flow_analysis_for_Narmada_basin_NIH_1997-98.pdf
 41. http://punenvis.nic.in/index2.aspx?slid=208&mid=1&langid=1&sublinkid=63
 42. http://www.ohioswallow.com/extras/9780821417515_chapter_01.pdf
 43. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/dustbowl-drought/
 44. https://www.treehugger.com/sustainable-agriculture/full-planet-empty-plates-chapter-5-eroding-soils-darkening-our-future.html
 45. http://www.fao.org/docrep/006/u5620e/U5620E05.htm
 46. http://indiatoday.intoday.in/story/desertification-affects-quarter-of-indias-land/1/367345.html
 47. http://www.icar.org.in/files/Degraded-and-Wastelands.pdf
 48. http://web.utk.edu/~drtd0c/Soil%20Erosion.pdf
 49. https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_010152.pdf
 50. https://books.google.co.in/books?id=QI93ntXUA4sC&pg=PA117&lpg=PA117&f=false#v=onepage&q&f=false
 51. https://www.scribd.com/document/271781705/Integrated-Remote-Sensing-and-Geographic-Information-System-Based-RUSLE-Modelling-for-Estimation-of-Soil-Loss-in-Western-Himalaya-India
 52. http://www.financialexpress.com/archive/degraded-land-costs-rs-28500-crore-to-india/636262/
 53. https://in.boell.org/sites/default/files/valuation_of_ess_.pdf
 54. http://www.fao.org/docrep/T0178E/T0178E03.htm
 55. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0309133307081290
 56. http://www.wri.org/sites/default/files/WRI_Restoration_Diagnostic_Case_Example_China.pdf
 57. https://www.crcpress.com/Land-Use-Effects-on-Streamflow-and-Water-Quality-in-the-Northeastern-United/de-la-Cretaz-Barten/p/book/9780849391873
 58. http://www.avenuemail.in/india/top-soil-scientist-keen-help-india-nobody-listens/106387/
 59. http://www.bbc.com/news/science-environment-15305271
 60. http://msue.anr.msu.edu/news/compost_increases_the_water_holding_capacity_of_droughty_soils
 61. https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/06/healthy-soil-microbes-healthy-people/276710/
 62. http://www.asopah.org/journals/ajga/ajga6/ajga620510034.pdf
 63. https://books.google.co.in/books?id=T9qY2AxnUowC&pg=PA38
 64. http://www.fairfaxcounty.gov/nvswcd/newsletter/notill.htm
 65. http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/14si5_en.pdf
 66. http://snowmannetwork.com/wp-content/uploads/SN03-14-17_GlobalSoilBiodiversityAtlas_No-till-vs-conventional-tillage_Aug2014.pdf
 67. https://www.theguardian.com/environment/2010/dec/21/what-is-climate-change
 68. https://www.theguardian.com/environment/2011/feb/11/forests-trees-climate
 69. https://www.scientificamerican.com/article/tropical-forests-cool-earth/
 70. http://news.nationalgeographic.com/news/2006/07/060726-rain-cities.html
 71. https://phys.org/news/2007-05-climate-proof-cities.html
 72. https://phys.org/news/2011-11-rivers-aid-climate-cities.html
 73. http://www.nature.com/nature/journal/v533/n7604/full/nature17953.html
 74. http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/1541.pdf
 75. http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural-Statistics-At-Glance2014.pdf
 76. http://nersp.nerdc.ufl.edu/~vecy/LitSurvey/Adams98.pdf
 77. https://www.theguardian.com/environment/2014/apr/03/climate-change-battle-food-head-world-bank
 78. https://ccafs.cgiar.org/publications/vulnerability-wheat-production-climate-change-india#.WWtE4oSGPIU
 79. http://assets.wwfindia.org/downloads/impacts_of_climate_change_on_growth_and_yield_of_rice_and_wheat_in_the_upper_ganga_basin.pdf
 80. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/humble-jackfruit-offers-hope-amid-climate-worries/article5941842.ece
 81. http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=214
 82. http://www.winrock.org/fnrm/factnet/factpub/FACTSH/ziziphus.htm
 83. http://www.feedipedia.org/node/80
 84. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/indian_jujube.html
 85. http://www.popularkheti.info/documents/2014-1/PK-2-1-28-154-159.pdf
 86. https://books.google.co.in/books?id=Y2n2pH4G9ocC&lpg=PT931&pg=PT931#v=onepage&q&f=false
 87. https://nac.unl.edu/documents/workingtrees/brochures/wtwq.pdf
 88. http://blogs.ei.columbia.edu/2011/07/29/maintaining-the-superiority-of-nyc%E2%80%99s-drinking-water/
 89. http://www.ecosystemmarketplace.com/articles/ecosystem-services-in-the-new-york-city-watershed-1969-12-31/
 90. http://www.nytimes.com/1997/10/21/us/planting-trees-and-not-crops-to-fight-water-pollution.html
 91. http://www.bayjournal.com/article/our_streams_could_just_die_for_more_riparian_forest_buffers
 92. http://cpcb.nic.in/upload/NewItems/NewItem_211_IRBM_Report.pdf
 93. http://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=50596
 94. http://orgprints.org/18172/1/Agroforestry_synopsis.pdf
 95. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167880988900345
 96. https://www.internationalrivers.org/resources/india%E2%80%99s-dammed-rivers-suffer-fisheries-collapse-7758
 97. http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/bookchapter/BC0147-05.pdf
 98. http://www.dolr.nic.in/WastelandsAtlas2011/Wastelands_Atlas_2011.pdf
 99. http://www.hindustantimes.com/india/quiet-chokes-the-godavari-river-turns-into-trickle-in-maharashtra/story-DOW9nPPGq0GinjG2338TUM.html
 100. https://www.telegraphindia.com/1160525/jsp/frontpage/story_87509.jsp
 101. http://www.thehansindia.com/posts/index/Telangana/2016-03-29/Godavari-goes-dry/217107
 102. http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/300416/godavari-so-dry-it-s-now-a-short-cut.html
 103. http://mel.xmu.edu.cn/upload_paper/2013319152508-aNTXo7.pdf
 104. http://www.thehindu.com/news/national/kerala/Bharathapuzha-is-dry-much-ahead-of-summer/article14989576.ece
 105. http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31811&articlexml=Kabini-dries-up-farmers-hit-04052016002029
 106. https://www.pressreader.com/india/the-times-of-india-mumbai-edition/20170530/281986082510011
 107. http://www.thehindu.com/features/metroplus/society/the-unsung-sisters-of-vaigai/article8218660.ece
 108. http://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/310117/rivers-in-northern-and-central-tamil-nadu-run-dry.html
 109. http://blogs.reuters.com/india/2016/05/20/dry-river-fails-to-dampen-kumbh-mela-spirit-in-ujjain/
 110. http://www.orissapost.com/perennial-river-musal-dries-up/
 111. http://www.newindianexpress.com/opinions/2017/jul/03/odisha-and-chhattisgarh-turning-mahanadi-into-the-next-Kaveri-1623446–1.html
 112. http://timesofindia.indiatimes.com/india/22-of-Indias-32-big-cities-face-water-crisis/articleshow/22426076.cms
 113. http://www.firstpost.com/india/south-indias-drought-part-1-five-states-face-a-severe-water-crisis-made-worse-by-the-onset-of-summer-3394636.html
 114. http://www.iisc.ernet.in/currsci/sep102005/794.pdf
 115. http://www.pnas.org/content/109/9/3232
 116. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/insure-farmers-against-climate-change/article8587072.ece
 117. http://www.thehindubusinessline.com/news/national/kerala-drought/article9557716.ece
 118. http://zeenews.india.com/tamil-nadu/tamil-nadu-faces-worst-drought-in-140-years-chennai-drinking-water-supply-restricted-by-50-2018775.html
 119. https://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=40601
 120. http://www.thehindu.com/news/national/telangana/driven-by-drought-crocodiles-leave-manjeera-river-enter-fields/article7899664.ece
 121. http://newsable.asianetnews.tv/karnataka/warning-source-of-Kaveri-river-goes-dry-no-fight-speeches-can-get-the-water-back
 122. http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/bulging-waste-lines-killing-the-narmada/articleshow/59245074.cms
 123. http://timesofindia.indiatimes.com/city/surat/Narmada-riverbed-turning-into-salt-pan/articleshow/52597147.cms
 124. https://thewire.in/48424/government-inaction-is-turning-the-banks-of-the-narmada-into-salt-pans/
 125. https://www.treehugger.com/natural-sciences/climate-change-induced-drought-causing-crop-failure-livestock-problems-in-indian-himalayas.html
 126. http://indiatoday.intoday.in/story/dry-yamuna-could-sink-taj-mahal/1/103853.html
 127. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Ganga-drying-up-as-summer-intensifies-across-India/articleshow/52054391.cms
 128. http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37217679
 129. http://www.thehindu.com/news/national/other-states/drought-like-situation-prevails-over-manipur/article5928737.ece
 130. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Manipur-declared-drought-hit/articleshow/4709714.cms