காவிரி பிரச்சனைக்கு நிலையான ஒரு தீர்வு

நம் விவசாய நீர் பாசன முறைகளிலுள்ள குறைகளை எடுத்துக்கூறி, விவசாயிகளுக்கு பலன்தரும் வேளாண்காடுகள் உருவாக்குதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விரிவாக பேசுகிறார்…

நதிகளை காத்திடுங்கள்

நதிக்கரைகளில் ஒரு கி.மீ பரப்பளவில் கணிசமான அளவு மரங்களை வளர்ப்பது நம் நாட்டிற்கும், சமூகத்திற்கும், சுற்றுச்சூழல், சமூக மற்றும் பொருளாதார…