ఎపిసోడ్ 01 – నిశ్చలత్వం

పరమశివుడు సృష్టికర్త బ్రహ్మ ఐదవ తలను ఎందుకు నులిమేశాడో, ఆ కథను సద్గురు మనకు చెబుతారు. అలాగే పరమ నిశ్చలత్వానికి చేరడానికి సృష్టి అన్వేషణ ఎలా కారణమైందో కూడా వివరిస్తున్నారు.

#ShivaLivingDeath Web Series