ఎపిసోడ్ 02 వైరాగ్యం

శివుడి వైరాగ్య స్వభావాన్ని తెలియపరిచే ఒక కథని సద్గురు చెబుతూ, ఎలా ఈ నిరాపేక్ష అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమైనదో కూడా చెబుతున్నారు.