నందనార్ – జిజ్ఞాసతో బతికిన ముని ! గొప్ప శివ భక్తుల విశేషాంశాలు

article శివుని కధలు
The story of a celebrated sage named Nandanar and the miraculous event that happened to him at a Shiva temple.

సమాజం నుంచి తిరస్కరించబడిన ఒకతను, ఓ భూస్వామి వద్ద బానిస రైతుగా జీవించిన అతను, తనని తాను, మానవ, దేవ, ప్రాకృతిక నియమాలను అధిగమించిన ఒక శక్తికి, శరణాగతి చేసుకుంటాడు. ఈ వ్యక్తే తర్వాత తర్వాత, ప్రసిద్ధిచెందిన నందనార్ మునిగా అవుతాడు. ఓ శివాలయం వద్ద అతని జీవితంలో జరిగిన ఓ అద్భుతమైన సంఘటనని బట్టి అతనిని ఆ పేరుతో పిలుస్తారు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!