గొప్ప శివ భక్తుల విశేషాంశాలు – అక్క మహాదేవి

article శివుని కధలు
Sadhguru speaks about Akka Mahadevi, an intense devotee beyond all social norms and reason.

సద్గురు, అన్ని సామాజిక నిబంధనలకు ఇంకా పోకడలకు అతీతమైన ఇంకా తీక్షణమైన భక్తురాలయిన అక్కమహాదేవి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆమె తనకున్న అన్నిటినీ వదిలేసి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిచేలా చేసిన ఓ సంఘటనను గురించి ఆయన చెబుతున్నారు, అలాగే తిరిగి సమాజంలోనికి రావాలని కోరిన తన తల్లికి, ప్రత్యుత్తరమిస్తూ తను రాసిన ఓ కవితను కూడా మనతో పంచుకుంటున్నారు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!