சவாலான இந்நேரத்திற்கான கருவிகள்: உங்கள் உயிர்ப்பையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகள். இப்போதே உணர்ந்து பாருங்கள்!

சவாலான இந்நேரத்திற்கான கருவிகள்: உங்கள் உயிர்ப்பையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகள்.
சவாலான இந்நேரத்திற்கான கருவிகள்: உங்கள் உயிர்ப்பையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகள்.

சிவன் ஏன் தாண்டவ நடனம் ஆடினார்?

ஆனந்தம் மற்றும் தாண்டவம் என்ற தன்மைகள் குறித்து தனது ஆழமான பார்வையை சத்குரு முன்வைக்கிறார். சிவன் ஆடிய ஆனந்த தாண்டவத்தின் உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்பது சத்குருவின் இந்த உரையின்மூலம் அறியலாம்.

#ShivaLivingDeath Web Series