சவாலான இந்நேரத்திற்கான கருவிகள்: உங்கள் உயிர்ப்பையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகள். இப்போதே உணர்ந்து பாருங்கள்!

சவாலான இந்நேரத்திற்கான கருவிகள்: உங்கள் உயிர்ப்பையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகள்.
சவாலான இந்நேரத்திற்கான கருவிகள்: உங்கள் உயிர்ப்பையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகள்.

தொடர் 2 – மார்கண்டேயரின் கதை சொல்ல வரும் ரகசியம்!

காலத்தைக் கடந்து செல்லக்கூடிய விழிப்புணர்வின் ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தைப் பற்றி சத்குரு பேசுகிறார். மேலும், மார்க்கண்டேயன் மரணத்தை வெல்வதற்கு, அந்த பரிமாணத்துடன் எவ்விதத்தில் தொடர்பு கொண்டு காலத்தை கடந்து சென்றார் என்பதையும் சத்குரு விளக்குகிறார்.

#ShivaLivingDeath Web Series