ಭಾಗ 3 – ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ

ಶಿವನ ನಟರಾಜ ರೂಪದ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನೂ, ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ಸದ್ಗುರುಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. #YogiShiva

#ShivaLivingDeath Web Series