ಭಾಗ 1 – ನಿಶ್ಚಲತೆ

ಶಿವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಅವನ ಐದನೇ ತಲೆಯನ್ನೇಕೆ ಸಿಗಿದನು, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಶಿವನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಹನವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಿಚ್ಚಳ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. #YogiShiva

#ShivaLivingDeath Web Series