స్వామి వివేకానందుడు పుస్తకం తెరవకుండా ఎలా చదవగలిగాడు?

స్వామి వివేకానందుడు 700 లకు పైగా పేజీలు ఉన్న పుస్తకాన్ని, అదీ జర్మన్ భాషలో ఉన్న దానిని ఒక్క గంటలో చదివిన విషయం గురించి సద్గురు మనకు చెబుతున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1