ముక్తిని ప్రసాదించే మహాకాళేశ్వరుడు.

శివుని ఒక పార్శ్వం, కాలానికి అధిపతి అయిన మహాకాళుని గురుంచి సద్గురు వివరిస్తూ, ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వర ఆలయాన్ని, సాధకుడుని ముక్తి దిశగా నడిపించే విధంగా ఎలా ప్రతిష్టీకరించారో వివరిస్తున్నారు. #ShivaLivingDeath
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1