బుద్ధుడు తన శిష్యుడిని వేశ్య వద్దకు ఎందుకు పంపాడు?

బుద్ధుడు తన శిష్యుడిని వేశ్య వద్దకు ఎందుకు పంపాడు అనే కథను సద్గురు మనకు వివరిస్తున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1