ఆదిగురువుకి అంకితం ఈ సుమగానం

ఆదియోగి శివుడు ఆదిగురువుకి అంకితం చేసిన ఈ పాటని మీరూ వినండి.