ఆలోచనలు పవిత్రంగా ఎలా ఉంచుకోవాలి?

ఈ భూగ్రహం మీద స్వచ్చం - మలినం అనేవి ఏవీ లేవని, మనం గ్రహించేవన్నీ పూర్వపు అనుభవాల ద్వారానేననీ సద్గురు చెబుతున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1