కోపం కాదు, ఆనందమే మీ సహజ గుణం!

కోపమనేది సమాజంలో లేదని, మానవులలోనే ఉందని సద్గురు అంటున్నారు. చిన్నప్పటినుంచే మనిషి ఆనందంగా ఉండటానికి అవసరమైన వాతావరణాన్ని ఎలా సృష్టించుకోవాలో సద్గురు వివరిస్తున్నారు.