జీవిత లక్ష్యం ఎలా నిర్ణయించుకోవాలి?

ఎటువంటి లక్ష్యాలను పెట్టుకోవాలో, మనం ఎలా నిర్ణయించుకోవాలి? ఇపుడు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది కలిగించేవి కాకుండా ఎలా తీసుకోవాలో సద్గురు వివరిస్తున్నారు.