జైల్లో సద్గురు టాటూ అనుభవం!

ఒక విద్యార్థి సద్గురుని టాటూ వేయించుకోవడం మంచిదా కాదా అని అడిగారు. సద్గురు ఆయన ఆలోచనల్ని పంచుకుంటూ, టాటూకి సంబంధించి జైలులో ఒకసారి ఆయనకి ఎదురైన అనుభవం గురుంచి కూడా చెబుతున్నారు.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1