శ్రాద్ధ కర్మలు ఎందుకు చేస్తారు?

సద్గురు శ్రాద్ధ కర్మల గురించి చెబుతూ, మరిణించిన తరువాత ప్రాణం ఎలా విడిపడిపోతుంది అనే విషయాలను కూడా వివరిస్తున్నారు. అలాగే బ్రతికున్న వారు ఆ జీవిని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయవచ్చో అనే అంశాన్ని కూడా చర్చిస్తున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1