ఈ వారం, సద్గురు లేఖలో , ఆయన అనుగ్రహాన్ని ఒక కవితా రూపంలో వ్యక్తీకరించారు. మన జీవితాన్నే మార్చేయగల ఆయన ఆహ్వానాన్ని అందుకోండి...పారమార్ధికాన్ని రుచి చూడండి..

నా చేయందుకో

ఏ కార్చిచ్చుల సెగ నిన్ను కాల్చలేదు
ఏ హిమపాతమూ నిన్ను వణికించలేదు 
ఏ లోతైన సముద్రమైనా నిన్ను ముంచలేదు
ఏ అనంత అగాధమూ నిన్ను పూడ్చలేదు
ఇదిగో... నాచేయందుకుని 
అనంతాన్ని చవిచూడు
నేను పండితుణ్ణీ కాను... 
వేదాంతినీ కాను
జ్ఞాన సంపుటిని అసలే కాను 
నేను కేవలం శూన్యాన్ని 
నను తాకి చూడు..నువ్వు ఐక్యమైపోతావు....
 
ఇంగ్లిషులో చదవాలంటే: Sadhguru Spot
 ప్రేమాశీస్సులతో,
సద్గురు