శ్రీనివాస రామానుజం మేధస్సుకు రహస్యం ఏంటి?

అద్భుతమైన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు శ్రీనివాస రామానుజం మేధస్సుకున్న శక్తి గురించి, దాని వెనుక ఉన్న ఆ కారణం గురించి సద్గురు వివరిస్తున్నారు.
 

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1