మన జీవితాలలో గురువు ప్రాముఖ్యత ఎటువంటిది? గురువు ఎవరికైనా ఎందుకు కావాలి? అసలు గురువు పాత్ర ఎటువంటిదో సద్గురు మాటల్లో తెలుసుకుందాం.

మీరు కూడా మీ ఫోన్ లేక మరే మాధ్యమంలోనైనా సద్గురు జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఈ క్రింది లింక్ లో సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి:

Daily Mystic Quote