పంట సమయానికి సంబంధించిన సద్గురు సూత్రాలు...
 
 

సంక్రాంతి ద్వారా పంట కోతల సమయం వచ్చేసింది. ఈ సందర్భంగా సద్గురు చెప్పిన సూత్రాలను మీకందిస్తున్నాము.

ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ ద్వారా సద్గురు సూక్తులను పొందవచ్చు: Subscribe to Daily Mystic Quote.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1