• మీరెక్కడున్నా, మీకే పరిస్థితి ఎదురైనా, ప్రతి పరిస్థితి నుండీ ఉన్నతమైన దాన్ని ఎంచుకోండి. అప్పుడు జీవితమే ఒక పాఠమౌతుంది.

4  

  • రాశిగా కానీ, వాసిగా కానీ, మీకొచ్చే ప్రతిఫలం, మీరు పడ్డ శ్రమ మీదే పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుంది.

3  

  • మీరు అన్నింటికీ కేవలం మీ తెలివినే ఉపయోగిస్తే, జీవితంలో ప్రతి చిన్నదాని పట్లా మీరు తికమకపడతారు.

2  

  • మిమ్మల్ని మీరు దేనితోనూ గుర్తించుకోకుండా, అన్నింటికీ సుముఖంగా ఉంటేనే, మీరు జీవితానుభవాన్ని గాఢం చేసుకోగలరు.

1  

  • మీరీ ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు, జీవం తప్ప మీ దగ్గర మరేమీ లేదు. దాంతో మీరేం చేస్తారన్నది ఇక మీ ఇష్టం!

5

ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ లో సద్గురు సూక్తులను పొందండి: Subscribe to Daily Mystic Quote.