இன்னர் இஞ்சினியரிங்

வெளிசூழலில் நல்வாழ்வு உருவாக்கிக் கொள்ள தொழில்நுட்பம் இருப்பதுபோல், உள்நிலையில் நல்வாழ்வை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கும் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு முழு பரிமாணமே உள்ளது –சத்குரு
 

இன்னர் இஞ்சினியரிங்

வெளிசூழலில் நல்வாழ்வு உருவாக்கிக் கொள்ள தொழில்நுட்பம் இருப்பதுபோல், உள்நிலையில் நல்வாழ்வை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கும் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு முழு பரிமாணமே உள்ளது –சத்குரு

பகிர்வுகள்