இன்னர் இஞ்சினியரிங்

வெளிசூழலில் நல்வாழ்வு உருவாக்கிக் கொள்ள தொழில்நுட்பம் இருப்பதுபோல், உள்நிலையில் நல்வாழ்வை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கும் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு முழு பரிமாணமே உள்ளது –சத்குரு
 

இன்னர் இஞ்சினியரிங்

வெளிசூழலில் நல்வாழ்வு உருவாக்கிக் கொள்ள தொழில்நுட்பம் இருப்பதுபோல், உள்நிலையில் நல்வாழ்வை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கும் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு முழு பரிமாணமே உள்ளது –சத்குரு
 

இன்னர் இஞ்சினியரிங் / ஈஷா யோகா

seperator
 
 

ஆங்கிலத்தில் இன்னர் இஞ்சினியரிங், தமிழில் ஈஷா யோகா என்று வழங்கப்படும் இந்த வகுப்பு, உங்கள் உள்வாங்கும் திறனை அதிகரித்து, உங்கள் வாழ்வைப் பற்றியும், வேலையைப் பற்றியும், வாழும் இவ்வுலகை பற்றியுமான உங்கள் கண்ணோட்டத்தை மிக அடிப்படையான நிலையில் மாற்றும். உள்நிலையில் வளர்ச்சி பெறச் செய்யும் தீவிரமான வகுப்பாக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரோக்கியம், வாழ்வில் வெற்றி பெறும் சாத்தியம் ஆகியவற்றை அதிகரிக்கும் அதேசமயம், வாழ்வின் உயர் பரிமாணங்களை ஆராய்ந்து உணரும் வாய்ப்பையும் இது அளிக்கிறது.

 

பகிர்வுகள்