யோகா & தியானம்

இந்த கருவியை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்த நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால், அது கிரகத்தின் மிக அற்புதமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். யோகா இதை உணர்ந்துகொள்வதாகும். - சத்குரு
 

யோகா & தியானம்

இந்த கருவியை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்த நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால், அது கிரகத்தின் மிக அற்புதமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். யோகா இதை உணர்ந்துகொள்வதாகும். - சத்குரு

 

 
இஷா யோகா மற்றும் தியான நிகழ்ச்சிகள்
seperator
 

Testimonials