உடல் இல்லாமல் பயணம் செய்ய முடியுமா?

‘ஆஸ்ட்ரல் ஜர்னி’ அப்படீன்னு சொல்லப்படுற உடல் இல்லாமல் பயணம் செய்யும் முறை சாத்தியமா? இதைப் பற்றி சத்குரு அவர்களின் ஆழமான விளக்கத்தைப் பார்க்கலாம்.