போரடிக்காமல் வீட்டில் இருப்பது எப்படி?

போர் அடிக்காமல் இருப்பது எப்படி? விளக்குகிறார் சத்குரு - சவாலான இந்நேரத்தில் சத்குருவுடன் - நாள் 10