பசி பட்டினிக்குத் தீர்வென்ன?

பசி பட்டினிக்குத் தீர்வென்ன? உங்களிடம் உள்ளதா? உள்ளது என்கிறார் சத்குரு... பாயும் கேள்வி சுளீரென்ற பதில். வீடியோ வடிவில் அனைவருடனும் பகிர்ந்திடுங்கள்
 

பசி பட்டினிக்குத் தீர்வென்ன?

உங்களிடம் உள்ளதா? உள்ளது என்கிறார் சத்குரு... பாயும் கேள்வி சுளீரென்ற பதில். அனைவருடனும் பகிர்ந்திடுங்கள்