மாதோ திபிலா - மிக சக்தி வாய்ந்த ஓர் இடம்

ராட்ச்சத பாறை போன்ற தோற்றமளிக்கும் மாதோ திபிலாவிற்க்கு சென்ற போது சத்குரு கண்டுணர்ந்தது என்ன?