பக்தி வேலை செய்யுமா?
பக்தி, நம்பிக்கை, நாத்திகம், ஆத்திகம் என்பவற்றிற்கு சத்குருவிடம் சிறிய விளக்கம் கேட்கும் திரு. எஸ்.ஏ சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சிதான் பதிலாய் கிடைத்திருக்கிறது... பக்தியிலும், ஆத்திகத்திலும் அப்படி அதிர்ச்சியூட்டும் சங்கதி என்ன என்கிறீர்களா? வீடியோவை பாருங்கள்!
 
 

பக்தி, நம்பிக்கை, நாத்திகம், ஆத்திகம் என்பவற்றிற்கு சத்குருவிடம் சிறிய விளக்கம் கேட்கும் திரு. எஸ்.ஏ சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சிதான் பதிலாய் கிடைத்திருக்கிறது... பக்தியிலும், ஆத்திகத்திலும் அப்படி அதிர்ச்சியூட்டும் சங்கதி என்ன என்கிறீர்களா? வீடியோவை பாருங்கள்!

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1