ஈஷா இன்னர்வே ஜூன் 2011

இந்த வார சத்குரு ஸ்பாட்டில், ஈஷா யோகா மையத்தில் சத்குரு அவர்கள் நடத்திவரும் இன்னர்வே வகுப்பின் புகைப்படத் தொகுப்பு இடம் பெறுகிறது. காட்டுக்குள் சத்குரு அவர்கள் மாட்டு வண்டி ஓட்டும் புகைப்படம் உட்பட 41 அற்புதமான புகைப்படங்கள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன.
 
 
 
 

Inner Way at the Isha Yoga Center June 11-15, 2011

View Slideshow

 

[translate lang=english]

“Peace and joy happen neither in the quietness of the forest nor in the accomplishments of the marketplace, but only from within.”

[/translate]

[translate lang=tamil]

அமைதியும் ஆனந்தமும் காடுகளின் நிசப்தத்திலோ அல்லது எதையோ அடைந்து விடுவதாலோ நிகழ்வதில்லை. ஒருவரின் உள்ளிருந்துதான் நிகழ்கின்றன.

[/translate]

அன்பும் அருளும்

 
 
 
 
  15 Comments
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

I could listen and watch this again and again and again!

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

All HIS saying are very practical. - ck krishna, Bangalore

8 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Me too, I had a life of my life with my Sadhguru presense for four days........
one of those days will do the same.......get ready for me my Master...

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Sounds Of Isha Expanding!!!!!!

8 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Me too, I had a life of my life with my Sadhguru presense for four days........
one of those days will do the same.......get ready for me my Master...

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Memories of me volunteering, inner way came accross my mind :)  
Bullock cart ride pictures were awesome
Bow down to my master
Shambo

8 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Best Best Best

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Three years back I had this opportunity to do Inner Engineering with Sadhguru. It was the best time of my life, Meeting Sadhguru and spending time with Sadhguru, laughing,crying, dancing,talking,listening,feeling,playing,joking .... and much more than these words can ever describe happened in those 5 days. It was like Sadhguru's signature on my heart. Very lucky are all, who get this chance. I sure was blessed. Love... Daksha. London      

8 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Best Best Best

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

satguru you do good job   esa sounds super  
 

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Thanx for sharing those pics...cud see a lot of  U!!  :-) Love ya!!

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

As a volunteer of this programe,  i got great chance to stay within sadhguru's presence for 4 days.......  

Expecting more pic..... Please !!!  

Thanks sadhguru.... 

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

ooooo hhooooo i was there in the third photo of this album.... the 5 days with sadhguru was really ectastic...........!!!!!!!!!! sometime dance in hall sometime dance in rain... love it....

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

excellent words are said by sadhguru!!

8 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Oh, so beautiful!  I could keep playing it over and over and over . . .