கால் தாண்டி போனா என்ன பிரச்சனை?

"யாரது காலையும் தாண்ட கூடாது என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்களே இது எதனால்?” என்ற கேள்விக்கு, சத்குரு அவர்கள் தமது பாணியில் சிறப்பான ஒரு பதிலை வழங்குகிறார்.
 
 
கால் தாண்டி போனா என்ன பிரச்சனை?