எப்படி வழிபாடு செய்தால் பலன் கிடைக்கும்?

கடவுள் வழிபாடு செய்வது குறித்த தவறான புரிதலைக் களைந்து, உருவ வழிபாடு உருவாக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை சத்குரு விவரிக்கிறார்!
 
 
What Is The Proper Way To Worship?