அனாதி - ஆதியில்லா ஆனந்தம்

‘அனாதி’ என்றால் ஆதியும் அந்தமும் அற்றது! 90 நாட்கள் நிகழ்ச்சியாக இருந்தபோதிலும் 200 சாதகர்கள் உடல், மனம் மற்றும் பிற சவால்களை எதிர்கொண்டு அனாதி நிகழ்ச்சியை எதிர்கொண்டனர். ஆனாதி என்பது எப்போதும் அங்கே இருப்பதுதான். நமக்கு இருக்கும் வாய்ப்பு என்னவெனில், நாம் அதில் விழிப்புணர்வுடன் நடைபோட்டு, அந்த வெள்ளத்தில் பயணிக்கலாம் அல்லது விழிப்புணர்வின்றி வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்படலாம்! படைத்தலின் அடிப்படைத் தன்மைக்கு எப்போதும் துவக்கமும் இல்லை; அதுபோல முடிவும் இல்லை!

Download Press Kit
 
Sadhguru - More than a Life
seperator

A book that empowers you to explore your spiritual self and could well change your life. "More Than a Life" is the extraordinary story of Sadhguru – a young agnostic who turned yogi, a wild motorcyclist who turned mystic, a skeptic who turned spiritual guide. Pulsating with his razor-sharp intelligence, bracing wit and modern-day vocabulary, the book empowers you to explore your spiritual self and could well change your life. In his early years, Jaggi Vasudev (or Sadhguru as he is now known) was a chronic truant, a boisterous prankster, and later a lover of motorbikes and fast cars. It is evident that the same urgency, passion and vitality echo in his spiritual pursuits to this day, from his creation of the historic Dhyanalinga - the mission of three lifetimes - to his approach as a guru.

In Sadhguru's view, faith and reason, spirituality and science, the sacred and the material, cannot be divided into easy binaries. He sees people as "spiritual beings dabbling with the material rather than the reverse", and liberation as the fundamental longing in every form of life. Truth for him is a living experience instead of a destination, a conclusion, or a matter of metaphysical speculation. The possibility of self-realization, he strongly believes, is available to all. Drawing upon extended conversations with Sadhguru, interviews with Isha colleagues and fellow meditators, poet Arundhathi Subramaniam presents an evocative portrait of a contemporary mystic and guru – a man who seems to pack the intensity and adventure of several lifetimes into a single one.