சத்குருவுடன் ஈஷா யோகா

குருவுடன் மூன்று நாட்கள் அருளுடன் மூன்று நாட்கள் விழிப்பாய் மூன்று நாட்கள் உயிர் உருமாற வாழ்வு திசைமாற மூன்று நாட்கள் கணிப்பொறி திரையின் திசைமாறாமல் காத்திருங்கள்!
sadhguruvudan-isha-yoga
 

[liveblog]