ஈஷா 2012 - ஒரு பார்வை
 
 

கடந்த ஆண்டில் நாம் கடந்து வந்த பயணம் ஈஷாவிற்கும் சரி, சமுதாயத்திற்கும் சரி பல முத்திரைகளை பதித்திருக்கிறது. அதிலிருந்து சில துளிகளை இங்கே புகைப்படங்களாய் பகிர்ந்துக் கொள்கிறோம்.

 
?rel=0" height="281" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0">
 
 
 
 
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
5 வருடங்கள் 6 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

We are volunteers this year we volunteering for sadhguru's dream