நல்வாழ்வுக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
சத்குருவிலிருந்து சமீபத்திய ஞானம்
Video  
Oct 23, 2020
Video  
Oct 21,2020
Quotes Inspirational - What is intuition and how does it work? Sadhguru looks at this aspect of human intellect and explains where it stands with respect to spirituality.
If your attention is on all the time, without any kinds of thoughts or judgments, you will naturally become intuitive.
தினசரி மிஸ்டிக் மேற்கோள் - Oct 24, 2020

சான்றுகள்