நல்வாழ்வுக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
Of Yoga, Yogi and Mysticism
Unseen Videos • Weekly Releases • Watch Anytime
Know More
சத்குருவிலிருந்து சமீபத்திய ஞானம்
Video  
Apr 22, 2021
Video  
Apr 20,2021
quotes deep - sadhguru looks at how good and bad is not really an existential reality
As far as the laws of existence are concerned, there is no good and bad, no crime and punishment. It is just that for every action, there is a consequence.
தினசரி மிஸ்டிக் மேற்கோள் - Apr 23, 2021

சான்றுகள்