User
Login | Sign Up
in
 • Australia
 • Canada
 • India
 • Malaysia
 • Singapore
 • UK & Europe
 • United States
 • Global

About

Sadhguru Exclusive
ishalogo
LoginSignup
 • Volunteer
 • Donate
 • Shop
 • Sadhguru Exclusive
 • About
in

मृत्यु

Want to get a fresh perspective on मृत्यु? Explore Sadhguru’s wisdom and insights through articles, videos, quotes, podcasts and more.

article  
'मत्यु' जान्नको लागि पहिला जीवनलाई जान्नुहोस् !
मृत्यु निकै रहस्यमय छ । सद्‌गुरु, यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि मृत्यु यस्तो कुरा हो, जसलाई मनले बुझ्न सक्दैन— जीवनका सम्पूर्ण आयामहरूलाई गहिराइमा जान्न सकियो भनेमात्र मृत्युलाई जान्न सकिन्छ ।
Mar 24, 2021
Loading...
Loading...
sadhguru spot  
Apr 13, 2020
Loading...
Loading...
Read more Sadhguru's Wisdom on मृत्यु
 
Read more articles from Isha on मृत्यु
 
Close