എങ്ങനെയാണു 84 അടിസ്ഥാന യോഗാസങ്ങൾ ബോധോദയത്തിലേക്കുള്ള പാതയാവുന്നത്?

അടിസ്ഥാനപരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും ശരീരത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന മൂലക ഓർമ്മകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതുമായ 84 അടിസ്ഥാന യോഗാസനങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രവും നിഗൂഢതയും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.