യോഗികള്‍ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതെങ്ങനെ ? | How Yogis know the secrets of the universe ?

 

 

ചില ശാരീരിക ഘടകങ്ങള്‍ ശരീരത്തില്‍ ഒത്തു ചേരുംമ്പോള്‍, വിവിധ ഗൂഢ വശങ്ങള്‍ മനുഷ്യന്‍റെ ധാരണയിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1