വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായി മടക്കി വെക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം | Sadhguru Malayalam

 

 

വസ്ത്രങ്ങൾ ശരിയായി മടക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് , രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സദ്ഗുരു വിവരിക്കുന്നു

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1