വേശ്യയുടെ വീട്ടിലേക്കു ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ ശിഷ്യനെ അയച്ചതിൻ്റെ കാരണം ? | Why Gautama Buddha Sent Monk

 

 

ഗൗതമ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ ശിഷ്യനെ ഒരു വേശ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചതിൻ്റെ കഥ സദ്ഗുരു നമ്മോട് പറയുന്നു.