തന്ത്രയെന്നാൽ ലൈംഗികതയല്ല | Tantra is not about Sex | Occult and Mysticism Episode- 1

 

 

തന്ത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് സദ്ഗുരു നോക്കുന്നു, തന്ത്ര ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചാണെന്ന ജനകീയ വിശ്വാസം വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. #Tantra

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1