സ്വയംഭോഗം ആത്മീയ തലങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ?| Is Masturbation hurting spiritual possibilities |?

 

സ്വയംഭോഗം ആത്മീയതലങ്ങളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് JNU വിൽ സദ്ഗുരു മറുപടി പറയുന്നു.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1