സ്വപ്നവും ജീവിതവും വെറുമൊരു മിഥ്യയാണോ? | Are dreams and life just an illusion ?

 

 

ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും എത്രത്തോളം ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും, ആത്മീയ പാതയെ കുറിച്ചും സദ്ഗുരു ഒരു സെൻ കഥയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു .

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1