ശക്തിശാലിയായ മനുഷ്യനാകാൻ 3 വഴികൾ | 3 Tips to become a powerful being | Sadhguru

 

ദൈനംദിന ജീവിത്തിനായുള്ള 3 വഴികള്‍ സദ്ഗുരു നല്‍കുന്നു.